~cadence/bibliogram-devel

This thread contains a patchset. You're looking at the original emails, but you may wish to use the patch review UI. Review patch
1

[PATCH] Add polish language

Details
Message ID
<20210724160416.22639-1-sech1p@disroot.org>
DKIM signature
missing
Download raw message
Patch: +112 -1
Here we go
Nobody has taken actions to add Polish to Bibliogram yet, so I did it. Some sentences may not be very logical because Polish is a weird language but I'll try to fix them soon. That's all
---
 src/lang/index.js     |  2 +-
 src/lang/pl.js      | 110 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 src/site/pug/settings.pug |  1 +
 3 files changed, 112 insertions(+), 1 deletion(-)
 create mode 100644 src/lang/pl.js

diff --git a/src/lang/index.js b/src/lang/index.js
index c242e8c..4825180 100644
--- a/src/lang/index.js
+++ b/src/lang/index.js
@@ -7,7 +7,7 @@ class Lang {

		this.backing.set("base", require("./base"))

		for (const code of ["bg", "de", "en", "en-us", "es", "fa", "fr", "gl", "it", "ms", "ru", "tr"]) {
		for (const code of ["bg", "de", "en", "en-us", "es", "fa", "fr", "gl", "it", "ms", "pl", "ru", "tr"]) {
			// Assign lang
			const data = require(`./${code}`)
			this.backing.set(code, data)
diff --git a/src/lang/pl.js b/src/lang/pl.js
new file mode 100644
index 0000000..7bca923
--- /dev/null
+++ b/src/lang/pl.js
@@ -0,0 +1,110 @@
const data = {...require("./base")}:
const {pug} = require("./utils/functions")
const constants = require("../lib/constants")
if (!constants.language_dev) Object.assign(data, require("./en.js"))

;(() => {
	data.meta_direction = "ltr"

	data.go_to_profile = "Przejdź do profilu"
	data.go_to_post = "Przejdź do postu"
	data.go_username_or_url = "Nazwa użytkownika lub URL"
	data.go_shortcode_or_url = "Shortcode lub URL"
	data.go_button = "Przejdź"
	data.about_bibliogram_header = "O Bibliogram"
	data.pug_about_bibliogram_content = pug(`
		p.
			Bibliogram jest stroną która pobiera dane z publicznych profili Instagram i umieszcza je w
			przyjaźniejszej stronie która ładuje się szybciej, daje możliwość pobierania zdjęć, eliminuje reklamy,
			generuje kanały RSS, i nie wymusza na tobie rejestracji konta. #[a(href=(link_to_featured_profiles ? "#featured-profiles" : "/u/instagram")).example-link Zobacz przykład(y).]
		p.
			Bibliogram #[em nie] pozwala tobie na anonimowe publikowanie postów, lajkowanie, komentowanie, obserwowanie, lub przeglądanie prywatnych profili.
			Oraz nie zachowuje usuniętych postów.
	`)
	data.experiencing_problems_header = "Doświadczasz problemów z Bibliogram?"
	data.t_read_more_here = "Przeczytaj więcej tutaj."
	data.about_this_instance_header = "O tej instancji"
	data.onion_site_available = "Dostępna strona onion"
	data.t_settings = "Ustawienia"
	data.t_privacy_policy = "Polityka prywatności"
	data.has_not_written_privacy_policy = "Osoba właścicielska instancji nie napisała polityki prywatności"
	data.instance_not_blocked = "Instancja nie jest zablokowana"
	data.instance_partially_blocked = "Instancja jest częściowo zablokowana"
	data.instance_blocked = "Instance jest zablokowana"
	data.rss_disabled = "Kanały RSS są wyłączone"
	data.rss_enabled = "Kanały RSS są włączone"
	data.external_links_header = "Zewnętrzne linki"
	data.source_link = "Kod źródłowy na sourcehut"
	data.matrix_link = "Pokój dyskusyjny na Matrix"
	data.instances_link = "Pozostałe instancje Bibliogram"
	data.contact_link = "Skontaktuj się z osobą programistyczną"
	data.featured_profiles_header = "Wyróżnione profile"
	data.featured_profiles_whats_this = "Co to?"
	data.html_featured_profiles_disclaimer = pug(`
		p Osoba właścicielska tej strony osobiście myśli że poniższe profile są warte uwagi.
		p Nie są one aprobowane przez projekt Bibliogram.
	`)()
	data.verified_badge_title = "Konto zweryfikowane"
	data.verified_badge_alt = "Konto zweryfikowane."
	data.post_counter_label = "post(y/ów)"
	data.outgoing_follows_counter_label = "Obserwowani:"
	data.incoming_follows_counter_label = "Obserwujących:"
	data.quota_left = "Pozostały limit:"
	data.t_home = "Strona główna"
	data.tab_timeline = "Oś czasu"
	data.tab_igtv = "IGTV"
	data.next_page_button = "Następna strona"
	data.next_page_button_loading = "Ładowanie..."
	data.profile_is_private_notice = "Profil jest prywatny."
	data.no_posts_notice = "Brak postów."
	data.no_more_posts_notice = "Brak następnych postów."
	data.fn_page_divider = number => `Strona ${number}`
	data.pug_post_timestamp = pug(`
		| Opublikowano #[time(datetime=post.date.toISOString() data-local-date)= post.getDisplayDate()].
	`)
	// settings
	data.t_features = "Funkcje"
	data.t_language = "Język"
	data.save_data = "Zapisuj dane"
	data.t_automatic = "Automatycznie"
	data.t_off = "Nie zapisuj (wyłączone)"
	data.lazy_load = "Powolne ładowanie"
	data.t_full = "W pełni"
	data.rewrite_youtube = "Przepisz domenę YouTube"
	data.rewrite_twitter = "Przepisz domenę Twitter"
	data.remove_trailing_hashtags = "Ukryj końcowe hashtagi"
	data.t_hide = "Ukryj"
	data.link_hashtags = "Klikalne hashtagi"
	data.t_clickable = "Klikalne"
	data.show_comments = "Wyświetlaj komentarze"
	data.t_display = "Wyświetlaj"
	data.fast_navigation = "Szybka nawigacja"
	data.t_enabled = "Włączona"
	data.infinite_scroll = "Nieskończone przewijanie"
	data.t_normal = "Normalne"
	data.t_eager = "Żarliwe"
	data.t_manual = "Ręczne"
	data.t_appearance = "Wygląd"
	data.t_theme = "Motyw"
	data.display_top_nav = "Wyświetlaj górny pasek"
	data.t_always = "Zawsze"
	data.timeline_columns = "Kolumny osi czasu"
	data.t_dynamic = "Dynamiczne"
	data.three_columns = "3 kolumny"
	data.four_columns = "4 kolumny"
	data.six_columns = "6 kolumn"
	data.caption_side = "Strona napisów"
	data.left_caption = "Lewa (Bibliogram)"
	data.right_caption = "Prawa (Instagram)"
	data.display_alt_text = "Wyświetlaj tekst alternatywny w linii"
	data.t_return = "Wróć"
	data.t_save = "Zapisz"
	data.save_and_return = "Zapisz i wróć"
	data.pug_restore_sync_settings = pug(`
		| Możesz przywracać i synchronizować zapisane ustawienia przez #[a(href="/applysettings/"+token)#restore-link dodanie do zakładek tego linku.]
	`)
	data.settings_saved = "Zapisano."

})()

module.exports = data
diff --git a/src/site/pug/settings.pug b/src/site/pug/settings.pug
index 1fcc0bb..ca8c056 100644
--- a/src/site/pug/settings.pug
+++ b/src/site/pug/settings.pug
@@ -57,6 +57,7 @@ html
						{value: "gl", text: "Galego"},
						{value: "it", text: "Italiano"},
						{value: "ms", text: "Bahasa Melayu"},
						{value: "pl", text: "Polski"},
						{value: "ru", text: "Русский"},
						{value: "tr", text: "Türkçe"}
					])
-- 
2.24.3 (Apple Git-128)
Details
Message ID
<20210725150516.d8b000799351cda2770e6af7@disroot.org>
In-Reply-To
<20210724160416.22639-1-sech1p@disroot.org> (view parent)
DKIM signature
pass
Download raw message
Thank you very much for your contribution!

You can see how it looks right now on bibliogram.art. If you want to
make future changes, that's no problem, just send them over in the
same way. :)
Reply to thread Export thread (mbox)