~sircmpwn/sr.ht-dev

This thread contains a patchset. You're looking at the original emails, but you may wish to use the patch review UI. Review patch
1

[PATCH builds.sr.ht] Update core-go and pq (Postgres driver)

Details
Message ID
<20221125134029.196720-1-ch@bitfehler.net>
DKIM signature
pass
Download raw message
Patch: +6 -6
---
 api/go.mod | 4 ++--
 api/go.sum | 8 ++++----
 2 files changed, 6 insertions(+), 6 deletions(-)

diff --git a/api/go.mod b/api/go.mod
index 865d904..a427891 100644
--- a/api/go.mod
+++ b/api/go.mod
@@ -3,13 +3,13 @@ module git.sr.ht/~sircmpwn/builds.sr.ht/api
go 1.16

require (
	git.sr.ht/~sircmpwn/core-go v0.0.0-20221025082458-3e69641ef307
	git.sr.ht/~sircmpwn/core-go v0.0.0-20221125121916-b1540a2277cf
	git.sr.ht/~sircmpwn/dowork v0.0.0-20210820133136-d3970e97def3
	github.com/99designs/gqlgen v0.17.20
	github.com/Masterminds/squirrel v1.4.0
	github.com/gocelery/gocelery v0.0.0-20201111034804-825d89059344
	github.com/google/uuid v1.0.0
	github.com/lib/pq v1.8.0
	github.com/lib/pq v1.10.7
	github.com/prometheus/client_golang v1.11.0
	github.com/prometheus/common v0.30.0 // indirect
	github.com/urfave/cli/v2 v2.20.2 // indirect
diff --git a/api/go.sum b/api/go.sum
index fd1ded6..59b965c 100644
--- a/api/go.sum
+++ b/api/go.sum
@@ -31,8 +31,8 @@ cloud.google.com/go/storage v1.6.0/go.mod h1:N7U0C8pVQ/+NIKOBQyamJIeKQKkZ+mxpohl
cloud.google.com/go/storage v1.8.0/go.mod h1:Wv1Oy7z6Yz3DshWRJFhqM/UCfaWIRTdp0RXyy7KQOVs=
cloud.google.com/go/storage v1.10.0/go.mod h1:FLPqc6j+Ki4BU591ie1oL6qBQGu2Bl/tZ9ullr3+Kg0=
dmitri.shuralyov.com/gpu/mtl v0.0.0-20190408044501-666a987793e9/go.mod h1:H6x//7gZCb22OMCxBHrMx7a5I7Hp++hsVxbQ4BYO7hU=
git.sr.ht/~sircmpwn/core-go v0.0.0-20221025082458-3e69641ef307 h1:KYkDsSLoJZ+LshT7ab/8PMhWyq8X+43+FkT1hR3ee1c=
git.sr.ht/~sircmpwn/core-go v0.0.0-20221025082458-3e69641ef307/go.mod h1:uUqzeO5OLl/nRZfPk0igIAweRZiVwUmu/OGYfjS9fWc=
git.sr.ht/~sircmpwn/core-go v0.0.0-20221125121916-b1540a2277cf h1:mGAifhZcj3vtEuxjkwCBGCGOADmWSQH8RmQKp2WwOLk=
git.sr.ht/~sircmpwn/core-go v0.0.0-20221125121916-b1540a2277cf/go.mod h1:atQDG/57JN9UcrvkTb4vHWf58TC15N46NynVU4JmOnE=
git.sr.ht/~sircmpwn/dowork v0.0.0-20210820133136-d3970e97def3 h1:9WCv5cK67s2SiY/R4DWT/OchEsFnfYDz3lbevKxZ4QI=
git.sr.ht/~sircmpwn/dowork v0.0.0-20210820133136-d3970e97def3/go.mod h1:8neHEO3503w/rNtttnR0JFpQgM/GFhaafVwvkPsFIDw=
git.sr.ht/~sircmpwn/getopt v0.0.0-20191230200459-23622cc906b3 h1:4wDp4BKF7NQqoh73VXpZsB/t1OEhDpz/zEpmdQfbjDk=
@@ -221,8 +221,8 @@ github.com/lann/builder v0.0.0-20180802200727-47ae307949d0 h1:SOEGU9fKiNWd/HOJuq
github.com/lann/builder v0.0.0-20180802200727-47ae307949d0/go.mod h1:dXGbAdH5GtBTC4WfIxhKZfyBF/HBFgRZSWwZ9g/He9o=
github.com/lann/ps v0.0.0-20150810152359-62de8c46ede0 h1:P6pPBnrTSX3DEVR4fDembhRWSsG5rVo6hYhAB/ADZrk=
github.com/lann/ps v0.0.0-20150810152359-62de8c46ede0/go.mod h1:vmVJ0l/dxyfGW6FmdpVm2joNMFikkuWg0EoCKLGUMNw=
github.com/lib/pq v1.8.0 h1:9xohqzkUwzR4Ga4ivdTcawVS89YSDVxXMa3xJX3cGzg=
github.com/lib/pq v1.8.0/go.mod h1:AlVN5x4E4T544tWzH6hKfbfQvm3HdbOxrmggDNAPY9o=
github.com/lib/pq v1.10.7 h1:p7ZhMD+KsSRozJr34udlUrhboJwWAgCg34+/ZZNvZZw=
github.com/lib/pq v1.10.7/go.mod h1:AlVN5x4E4T544tWzH6hKfbfQvm3HdbOxrmggDNAPY9o=
github.com/logrusorgru/aurora v0.0.0-20200102142835-e9ef32dff381/go.mod h1:7rIyQOR62GCctdiQpZ/zOJlFyk6y+94wXzv6RNZgaR4=
github.com/logrusorgru/aurora/v3 v3.0.0/go.mod h1:vsR12bk5grlLvLXAYrBsb5Oc/N+LxAlxggSjiwMnCUc=
github.com/matryer/moq v0.0.0-20200106131100-75d0ddfc0007/go.mod h1:9ELz6aaclSIGnZBoaSLZ3NAl1VTufbOrXBPvtcy6WiQ=
-- 
2.38.1
Details
Message ID
<COLFD2YS7MTE.3DIIFBMC51P4S@taiga>
In-Reply-To
<20221125134029.196720-1-ch@bitfehler.net> (view parent)
DKIM signature
pass
Download raw message
Thanks!

To git@git.sr.ht:~sircmpwn/builds.sr.ht
   5b4a40f..eaf435b  master -> master
Reply to thread Export thread (mbox)